Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van dienstverlening    01-12-2021

Cocon Cosmetics

GDisclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

  1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard;
  2. De op of via deze website verstrekte informatie is algemeen van aard en is voor informatieve en promotionele doeleinden ingesteld;
  3. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld door Cocon Cosmetics, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website. Prijzen op de website van Cocon Cosmetics zijn niet bindend. Bij afwijking wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld;
  4. Cocon Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie;
  5. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd;
  6. Gebruik van de informatie zoals vermeld op deze website is toegestaan, mits hier door  Cocon Cosmetics uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.
  7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Algemene voorwaarden  Cocon Cosmetics

 

Artikel 1         Algemeen

509 door de klantl50f behandelingen”‘en 1.1       Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst betreffende behandelingen in relatie met uiterlijke verzorging die wordt gesloten tussen Cocon Cosmetics en de cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2      Cocon Cosmetics behoudt zich het recht voor om de voorwaarden ten alle tijden te kunnen wijzigen.

1.3      Cocon Cosmetics gaat ervan uit dat de cliënt voldoende kennis genomen heeft voorafgaand aan de behandeling(en) over de gewenste behandeling(en), de uitvoering daarvan en de opgestelde nazorginstructies.

1.4     Cocon Cosmetics voert behandelingen uit bij cliënten van 16 jaar en ouder.

Bij minderjarige cliënten alleen met schriftelijke toestemming van één van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

 

Artikel 2         Totstandkoming van de overeenkomst

2.1       De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt een afspraak heeft gemaakt voor een behandeling en Cocon Cosmetics heeft aangegeven die behandeling uit te zullen voeren.

2.2       Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling gaat Cocon Cosmetics ervan uit dat de cliënt op de hoogte is van de ter zake geldende prijs, en als daar van afgeweken gaat worden.

 

Artikel 3         Verplichtingen van Cocon Cosmetics

3.1       Op Cocon Cosmetics rust inspanningsverplichtingen, dat wil zeggen dat de specialist de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.

3.2      Cocon Cosmetics vraagt de cliënt naar informatie die relevant is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Bij Permanente make-up en overige pigmentatiebehandelingen wordt deze informatie door de cliënt versterkt door middel van een intakeformulier voorzien van een akkoord d.m.v. een datum en handtekening.

3.3       Cocon Cosmetics is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voor of tijdens de behandeling. Informatie is vertrouwelijk als dit door de cliënt is verschaft of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsverplichting vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. De specialist wordt dan verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

3.4        Cocon Cosmetics zal foto’s en video’s gemaakt van cliënten alleen met toestemming van de cliënt gebruiken voor promotiedoeleinden.

3.4        Cocon Cosmetics zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroeps-competenties valt.

3.5      Cocon Cosmetics behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds aan te passen. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor ingangsdatum op de website vermeld.

3.6     Cocon Cosmetics verplicht zich na iedere eerste behandeling Permanente Make-up één vervolgbehandeling binnen zes tot negen weken aan te bieden aan de klant, genaamd perfectiebehandeling. Deze behandeling is bij de aanvangsprijs inbegrepen.

3.7      Cocon Cosmetics zal bij opfrisbehandelingen Permanente make-up en overige pigmentatie behandelingen met uiterste zorg de  behandeling in één enkele behandeling trachten zo goed mogelijk uit te voeren. Bij deze behandelingen is geen vervolgbehandeling in de prijs inbegrepen.

 

Artikel 4         Verplichtingen van de cliënt

4.1      Iedere cliënt wordt geacht een intakeformulier naar waarheid in te vullen voorafgaand aan de behandeling en deze voor akkoord te voorzien van datum en handtekening.

Aan minderjarige cliënten zal een legitimatiebewijs gevraagd worden en schriftelijke toestemming van één van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

4.2       De consument dient  Cocon Cosmetics voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van specifieke wensen.

4.3      De cliënt is verplicht alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Cocon Cosmetics mede te delen en is verplicht alle gegevens te verstrekken waarvan Cocon Cosmetics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

4.4      Voor het optimale resultaat dient de cliënt zich te houden aan de nazorginstructies, welke schriftelijk zijn meegeven na de behandeling en tevens te vinden zijn op de website van Cocon Cosmetics.

4.5      Cocon Cosmetics maakt met iedere klant na de eerste hoofdbehandeling met Permanente make-up een vervolgafspraak binnen zes tot negen weken.  De cliënt dient zich te houden aan deze termijn voor het laten uitvoeren van deze vervolgbehandeling. Bij niet nakomen van deze afspraak binnen deze termijn door de klant, vervalt de mogelijkheid de behandeling kosteloos uit te laten voeren (wat mogelijk is omdat de afspraak niet binnen de gestelde periode ingeboekt kan worden door Cocon Cosmetics. Aan een vervolgbehandeling na negen weken tot twaalf weken zijn minimale kosten verbonden van negenenveertig euro vijftig ( € 49,50). Hierna gelden voor vervolgafspraken de prijzen van opfrisbehandelingen Permanente Make-up.

4.6    Indien de cliënt een vervolgbehandeling of een opfrisbehandeling Permanente Make-up of Micro Haarpigmentatie wenst, zal Cocon Cosmetics minimale kosten van negenenveertig euro vijftig (€ 49,50) tot maximaal negentig euro (€ 90,-) per behandeling in rekening brengen aan de klant.

4.7       De cliënt dient zich in de salon behoorlijk te gedragen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft  Cocon Cosmetics het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Annulering.

4.8      Kosteloze annuleringen zijn alleen mogelijk indien de cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur alleen telefonisch, binnen openingstijden, (010-4353799) voorafgaand aan de behandeling aan Cocon Cosmetics zal mededelen. Annuleringen per e-mail, brief, via facebook,  SMS of Whats-App kunnen alleen kosteloos geannuleerd worden indien zij  minimaal achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Cocon Cosmetics zijn gemeld. Tenzij er sprake is van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en de jurisprudentie daarover zegt.

4.9     Indien de cliënt de verplichtingen niet dan wel niet tijdig nakomt, is Cocon Cosmetics gerechtigd vijftig procent (50%) van het honorarium met een maximum van negentig euro (€ 90,-) voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

4.10       De cliënt dient tijdig op de afspraak te verschijnen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de specialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen.

Artikel 5         Prijzen en betalingen

5.1       Betaling aan Cocon Cosmetics dient de cliënt direct na afloop van de behandeling en/of na afname van producten contant of per pin te voldoen.

5.2       Bij een reeks behandelingen kan  Cocon Cosmetics de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totale prijs. Het resterende deel van de totale prijs zal de cliënt direct na voltooiing van de reeks behandelingen contant dienen te voldoen.

5.3       Als in afwijking van de algemene voorwaarden is overeengekomen dat de betaling niet contant of per pin geschiedt, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na de behandeling en/of de afname van producten op het door Cocon Cosmetics aangegeven bankrekening.

5.4       Na ommekomst van de in artikel 5.3 genoemde termijn is de cliënt – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – van rechtswege in verzuim en is cliënt aan Cocon Cosmetics een contractuele rente van 10% per maand verschuldigd.

5.5       Hoewel de cliënt na ommekomst van de in artikel 5.3 genoemde termijn van rechtswege in verzuim verkeert, zendt Cocon Cosmetics de cliënt niettemin na het verstrijken van de vervaldatum een betalingsherinnering waarin de cliënt in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het verschuldigde te voldoen. Na afloop van deze veertiendagentermijn is Cocon Cosmetics bevoegd over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag. Indien Cocon Cosmetics derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 6         Eigendomsvoorbehoud

6.1       De door Cocon Cosmetics geleverde producten blijven haar eigendom, zolang de cliënt c.q. koper al het door hem of haar aan Cocon Cosmetics verschuldigde – rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere overeenkomsten daaronder begrepen – niet heeft voldaan.

6.2       Indien de cliënt c.q. de koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Cocon Cosmetics  te allen tijde gerechtigd  om de door haar gekeverde producten terug te halen. De cliënt c.q. koper is dan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

 

Artikel 7         Klachten

7.1       Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling en/of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk doch binnen twee weken, de tekortkomingen zo gedetailleerd omschreven na ontdekking schriftelijk te melden bij Cocon Cosmetics.

7.2       Na het indienen van de klacht dient de cliënt Cocon Cosmetics de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten of de tekortkomingen te verbeteren voor zover dat binnen de mogelijkheden ligt en binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval in redelijkheid niet kan worden gevergd.

7.3 Indien het alsnog verrichten van de overeenkomst niet meer mogelijk is of zinvol is, zal Cocon Cosmetics slecht aansprakelijk zijn binnen de grenzen van  artikel 8.

 

Artikel 8         Aansprakelijkheid en verjaring

8.1        Cocon Cosmetics is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door cliënt geleden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Cocon Cosmetics. De schade/klacht moet aller tijden aan Cocon Cosmetics gemeld zijn voordat de cliënt een derde partij inschakeld.

8.2       Cocon Cosmetics is niet aansprakelijk te stellen wanneer de cliënt zich niet heeft gehouden aan de nazorginstructies welke na de behandeling zijn meegegeven aan de cliënt en ook op de website Van Cocon Cosmetics zijn gepubliceerd.

8.2       Cocon Cosmetics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfstagnatie en winstderving. Ook is Cocon Cosmetics nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

8.3       Cocon Cosmetics is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

8.4        Cocon Cosmetics is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

8.5       Cocon Cosmetics heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparaat, producten of andere goederen in de salon beschadigt.

8.6       Alle aanspraken jegens Cocon Cosmetics die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk per brief bij Cocon Cosmetics zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 9   Overmacht

9.1        Cocon Cosmetics is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

9.2         Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand zijn de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.3       Voor zover Cocon Cosmetics ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uitb de overeenkomst is nagekomen af zal kunnen nakomen en daaraan een zelfstandige waarde kan worden toegekend, is Cocon Cosmetics gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als het ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

 

Artikel 10       Toepasselijk recht

10.1     Op elke overeenkomst tussen Cocon Cosmetics en de cliënt alsmede elke aanbieding is Nederlands recht van toepassing.

10.2     Alle geschillen voortvloeiende uit de met  Cocon Cosmetics gesloten overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Cocon Cosmetics is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.

10.3     De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Cocon Cosmetics. Op verzoek van de cliënt zal een kopie van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

 

Artikel 11     Intellectuele eigendom

Alle door Cocon Cosmetics verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Cocon Cosmetics worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 12        Slotbepalingen

12.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

12.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.3 Op elke overeenkomst tussen Cocon Cosmetics  en de klant is Nederlands recht van toepassing.

12.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Cocon Cosmetics worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.